beeld LINKH
Postbus 2724
3800 GG Amersfoort
Tel 06 24169015
E-mail info@linkh.nl

FUNCTIEOMSCHRIJVING PAM

De PAM-functie voor huisartsen is ingesteld door het College voor Accreditatie Huisartsen in 2005. Inmiddels is de accreditering van nascholing voor huisartsen samen met artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde ondergebracht in het Cluster I. Voor de laatste twee beroepsgroepen is de PAM-functie ondergebracht bij de beroepsorganisaties (resp. NVAVG en Verenso). Bij de huisartsen is er een landelijk dekkend netwerk van regionale PAM-en. Daarnaast is er een aantal categorale PAM-en (o.a. Scen-artsen, Balint artsen, Buitenlandse artsen) ingesteld.
 
Doel van de  PAM-functie
De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen en kan op verzoek van een regionale nascholingsorganisatie het aanbod van derden beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het regionale deskundigheidsbevorderingsprogramma.
 
Taken
De PAM
 • evalueert en beoordeelt activiteiten van de toetsgroepen aan de hand van hun jaarplannen en jaarverslagen;
 • ondersteunt en coacht  EKC’en;
 • accrediteert regionale activiteiten van derden op verzoek van de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie;
 • stimuleert kwaliteitsverbetering in de regio;
 • stemt het beleid af met en legt zo nodig verantwoording af aan de coördinator van het ABC 1;
 • woont minimaal één landelijke PAM-bijeenkomst per jaar bij.
Verantwoordelijkheden
De PAM
 • bevordert het kwaliteitsbeleid in de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie;
 • is betrokken bij kwaliteitsverbeterende activiteiten in de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie;
 • houdt eigen kennis en vaardigheden bij op het gebied van goede nascholing en kwaliteitsbeleid;
 • stelt in samenwerking met de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie de behoeften van de artsen aan kwaliteitsverbeterende activiteiten vast;
 • zorgt voor voldoende aanbod EKC vervolgcursussen in de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie, zodat het voor EKC mogelijk is te voldoen aan de herregistratie-eisen.
Bevoegdheden
De PAM
 • is door het ABC1 bevoegd tot het accrediteren van toetsgroepactiviteiten en regionale activiteiten van derden op verzoek van de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie;
 • overige bevoegdheden kunnen worden afgesproken binnen de aanstelling door de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie.
Functie-eisen
De PAM
 • is een bij voorkeur Cluster 1 arts (huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde);
 • heeft aantoonbare kennis en vaardigheden met betrekking tot het organiseren van nascholing en het opzetten van kwaliteitsbeleid;
 • heeft bewezen inbedding in de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie;
 • heeft de (verkorte) EKC-basiscursus gevolgd.
Randvoorwaarden
 • De PAM wordt voorgedragen door de eigen regionale/categorale kwaliteitsorganisatie.
 • De randvoorwaarden voor het functioneren van de PAM berusten bij voordragende organisatie.
 • Het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) zorgt voor de erkenning van de voorgedragen PAM.
 • Het ABC1 heeft het recht deze erkenning bij gebleken disfunctioneren als PAM, in nauw overleg met de voordragende organisatie, in te trekken.
Vastgesteld in de Stuurgroep Kwaliteit, juni 2012

Overzicht PAM-en
Klik hier
Voor de contactgegevens kunt u contact opnemen met info@linkh.nl