beeld LINKH
Postbus 2724
3800 GG Amersfoort
Tel 06 24169015
E-mail info@linkh.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Erkend Kwaliteits Consulent

Rond 2005 werd door de beroepsgroep aan het NHG gevraagd de functie van de Erkende Begeleider onder de loep te nemen en een scholing te ontwikkelen om deze functie te actualiseren. Bij de LHV bleek dat de Erkende Begeleider inmiddels een lijst met huisartsen was die ooit een cursus “Werken met DKB pakketten” hadden gevolgd, verder geen extra trainingen meer volgden. Besloten werd om de term Erkend Begeleider te laten vervallen en een nieuwe functie, Erkend Kwaliteit Consulent, te ontwikkelen en daaraan kwaliteitseisen te stellen om zo de kwaliteit van de intercollegiale toetsing op zijn minst te borgen en zo mogelijk op een hoger plan te brengen. Een tweedaagse opleiding en vervolgtrainingen maken deel uit van deze functie.

Voor de functiebeschrijving van de EKC klik hier...

Perifere Accreditatie Medewerker

Met het wegvallen van de structuur, waren formeel ook de DC-en weggevallen. De DC was in de regel een praktiserend huisarts, die de PC en WDH aanstuurde, toezag op de toetsgroepen, feedback gaf, en de FTO-verslagen accordeerde. De DC legde verantwoording af aan de IC, de IC aan de directeur deskundigheidsbevordering bij de LHV. Vele huisartsen in het LINKH netwerk bijeen, bleven hun werkzaamheden m.b.t. tot de Toetsgroepen en WDH voortzetten al dan niet gefinancierd door die WDH of ROS. In 2004 werd de verantwoording van de toetsgroepen nog bij de DC-en gelegd. Echter bij het wegvallen van de structuur werd de ABC1 (voorheen CvAH) geconfronteerd met de nieuw ontwikkelde functie EKC en kwam tot de conclusie dat het zij onmogelijk alle EKC-en in Nederland zou kunnen aansturen. Dus werd een (in wezen bestaande structuur) opnieuw uitgevonden: de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM).

Voor de functiebeschrijving van de PAM klik hier...

ABC1

Het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) is verantwoordelijk voor de accreditering van nascholing en heeft aan organisaties met een Instellingsaccreditering (IA) of een Beperkte Instellingsaccreditering (BIA) onder voorwaarden de bevoegdheid tot zelfstandige accreditering gedelegeerd. De IA heeft instellingsaccreditering, bijvoorbeeld de WDH. De BIA heeft een Beperkte Instellingsaccreditering, bijvoorbeeld post-academisch onderwijs voor huisartsen (PAO-H), zoals Boerhaave, Huisartsinstituten, Postgrade.

Door het ABC1 is de Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) in het leven geroepen om de kwaliteit van aangeboden cursussen te toetsen en te borgen.

GAIA

GAIA is een geautomatiseerd registratiesysteem om snel en eenvoudig alle accreditatiepunten per arts op te (doen) slaan en de arts ook zelf inzicht te geven in de opbouw van zijn jaarlijkse accreditatiepunten.

Zie voor uitgebreide informatie de website van de KNMG.

Registratie

 

Herregistratie

Na vijf jaar kunt u zich opnieuw laten registreren als EKC als u kunt aantonen voldoende werkzaam te zijn geweest als EKC en deskundigheidsbevordering te hebben gevolgd.

Kennis

Als u zich als EKC wil laten herregistreren moet u in 5 jaar 20 uur relevante nascholing hebben gevolgd. Hierbij gaat het om alle nascholing die u kunt gebruiken voor uw functie als EKC. Deze 20 uur kunt u uiteraard ook gebruiken voor uw herregistratie als huisarts.
• Scholing die door de PAM met de regionale WDH of Kring of ROS worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de groep te verbeteren.
• Door LINKH/NHG landelijk aangeboden scholing/terugkombijeenkomsten voor EKC-en.
• Scholing van huisartseninstituten ten bate van huisartsopleiders die over het geven van onderwijs gaan.
• Intervisiebijeenkomsten met andere EKC-en.
• Onderwijsgerichte nascholing voor Kaderartsen (die dan dus gebruikt kan worden voor herregistratie van beide functies).
• Congressen en andere cursussen op het gebied van scholing, onderwijs, werken met groepen en dergelijke.

Ervaring

Een EKC wordt geacht na 5 jaar 40 uur als EKC gewerkt te hebben. Het is verstandig alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoering van de taken te noteren. Het CHBB zal voor beëindiging van de eerste 5 jaar om een urenstaat kunnen vragen om te toetsen of er voldoende tijd en scholing is besteed aan het EKC-schap. In de portfolio kunt u als EKC informatie opslaan zoals:
• alle uren die u in de toetsgroep besteedt als begeleider, voorzitter;
• alle uren die u besteedt aan het voorbereiden van uw toetsgroep: bespreken met consulent, opzoeken van onderwijsmateriaal, coachen van collegae voorbereiders, mailen e.d.;
• alle uren die u besteedt aan verslaglegging en verwerking in GAIA e.d.;
• alle uren die u besteedt aan het maken, maar ook aan evaluatie van het jaarprogramma;
• overige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.

Stappen die nodig zijn voor de herregistratie als EKC

Alle nascholing die u volgt wordt bijgeschreven in uw huisartsendossier in GAIA. Voor de registratie in het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) onder EKC moet u de nascholingen, die u als huisarts gevolgd heeft en betrekking hebben op uw functioneren als EKC, vanuit uw persoonlijke GAIA-dossier kopiëren naar en plakken in dit register. Dat gaat als volgt:
1. Log in in uw persoonlijke GAIA-account (www.pe-online.org) met BIG-nummer en wachtwoord.
2. Selecteer in uw account CHBB EKC.
3. Klik op het volgende scherm het links gelegen blokje ‘mijn dossier’ aan.
4. In het volgende scherm klikt u de registratieperiode van het CHBB-register aan.
5. U krijgt nu een scherm voor de EKC-registratie met drie onderdelen, namelijk Deskundigheidsbevordering, Portfolio en Begeleiding toetsgroepen.
6. Onder Deskundigheidsbevordering kunt u uw nascholing van de desbetreffende periode toevoegen door het aanklikken van ‘Toevoegen vanuit huisartsendossier’.
7. U selecteert dan de nascholing die betrekking heeft op uw hoedanigheid als EKC.
8. Na de selectie van cursussen klikt u op ‘volgende’. De selectie verschijnt en vervolgens klikt u op ‘opslaan’ waarna de selectie wordt toegevoegd aan uw EKC-dossier.
9. Dezelfde stappen kunt u ook doen voor het derde onderdeel Begeleide toetsgroepen. In het onderdeel Portfolio kunt u een Word-bestand uploaden met daarin een overzicht van de EKC-ervaringsuren van de afgelopen 5 jaar.